You are here

Veiligheid

Echte veiligheid komt pas na een gedegen risicoanalyse
Voelt u zich machteloos ten opzichte van de verantwoordelijkheden die u hebt met betrekking tot preventie en welzijn op het werk?
De risicoanalyse is de basis van uw dynamisch risicobeheersingssysteem. Bovendien is ze wettelijk verplicht en dient periodiek geactualiseerd te worden.
Een goede risicoanalyse berust niet enkel op het identificeren van de aanwezige gevaren en risico’s, maar moet een reële weerspiegeling zijn van alle elementen die een risico vormen in uw bedrijf. De risicoanalyse is tevens de basis om preventieve beheersmaatregelen te treffen en het welzijn op de werkvloer te bevorderen.

De vakbekwaamheid voor alle professionele bestuurders (C en D)

Europese richtlijn 2003/59/CE (Publicatieblad van de Europese Unie, 10.09.2003), omgezet in Belgisch recht door het KB van 04/05/2007, legt vakbekwaamheid op aan alle professionele bestuurders met een rijbewijs van groep C en D. Een bewijs van vakbekwaamheid moet bijkomend bij het rijbewijs verworven worden en de houder ervan moet om de 5 jaar nascholing volgen om het te verlengen.

De vakbekwaamheid omvat twee componenten:

  • Slagen in een examen basiskwalificatie (= behalen van het bewijs van vakbekwaamheid).

CESI

Risico's van elektromagnetische velden op het werk

De Europese richtlijn 2013/35/EU van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van elektromagnetische velden (EMV) is omgezet in Belgische wetgeving. Het gaat om:

Koninklijk besluit van 20.05.2016 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van elektromagnetische velden op het werk (Belgisch Staatsblad, 10.06.2016).

CESI

Arbeidsongevallen. Onevenredig verzwaarde risico's.

Het KB van 25/11/2015 tot wijziging van het KB van 23/12/2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27/11/2015, brengt de volgende veranderingen aan: 

CESI
Nationale wetgeving: KB betreffende de uitbating van speelterreinen (28/3/2001, BS 9/5/2001). Specifieke inspectienormen:• NBN EN 1176-1: Speeltoestellen-Deel 1: algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden.• NBN EN 1176-2: Speeltoestellen-Deel...
Het bedrijf begeleiden en helpen bij de jaarlijkse evacuatieoefening zoals voorzien door art.52.10.6 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.DoelstellingenAlle werknemers instrueren om snel en efficiënt te reageren en zich bij een...
  Twee nieuwe KB's bepalen de toepassingsmodaliteiten van het concept 'licht ongeval' in de reglementering betreffende arbeidsongevallen, eerste hulp en het jaarlijkse verslag van de interne diensten voor preventie en bescherming.Het...
Risicoanalyse overeenkomstig art.8 tot 11 van het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffendehet beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.Doelstellingen De risicoanalyse volgens de ARIS© methode (Integrale en...
Er is een nieuwe wettekst verschenen. Het gaat over: Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 07.10.2013)Dit besluit...

Meer

Op 24 november 2016 zijn er twee Koninklijke Besluiten in het Belgisch Staatsblad verschenen omtrent sociaalprofessionele re-integratie van...
28/11/2016
CESI
Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt deze...
Trefwoorden
08/09/2016
CESI
Om het in de interne dienst vereiste opleidingsniveau te bepalen, worden de ondernemingen gerangschikt in 4 groepen (A, B, C of D) volgens het aantal...
08/09/2016
CESI